open sidenav

Odhlašování stravy

Procvičování pro žáky

MŠ omlouvání dětí

ZŠ omlouvání dětí

Přípravná třída

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA     školní rok 2023/2024

Děti přijímáme na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (děti s odkladem povinné školní docházky).

Přípravná třída je bezplatná, práce pedagoga je zaměřena na systematickou přípravu dětí před zahájením povinné školní docházky.

Žádost o přijetí do přípravné třídy: /images/uploads/2023-10-24-11-21-03zadost-pripravna-trida_1.pdf

Vzdělávací program v přípravné třídě je upraven takovým způsobem, aby umožnil  snadnější začlenění do vyučovacího procesu  v 1. ročníku, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.  Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole.  Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. Níže uvádíme shrnutí, co byste měli vědět:

  • Přípravná třída je bezplatná.
  • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
  • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy
  • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.
  • Děti se neklasifikují.
  • Při veškerých činnostech je přihlíženo k věku a schopnostem dítěte.
  • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 12:00 hodin (včetně dopolední vycházky).
  • Děti mají možnost navštěvovat ráno i v odpoledních hodinách školní družinu.
  • Dítě po přípravné třídě může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však můžou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv jinou základní školu.