open sidenav

Odhlašování stravy

Procvičování pro žáky

MŠ omlouvání dětí

ZŠ omlouvání dětí

Školní poradenské pracoviště

Standardní činnost školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy za účelem kvalitního vzdělávání žáků. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, rodičům, zákonným zástupcům a pedagogům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějích předpisů, především vyhláškou 197/2016.

Aktivity ŠPP zajištuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Hlavním cílem je zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy a rozšíření oblastí primární prevence.

Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Jana Kuchtíková - výchovný poradce 

Mgr. Petra Divišová - metodik prevence

Mgr. Jitka Křečková - speciální pedagog

zahájení práce od 1. 4. 2023

přítomnost ve škole každou středu

třídní učitelé

Cíle školního poradenského pracoviště

 • zkvalitnit sociální klima školy
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • koordinovat práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
 • spolupracovat s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

Výchovný poradce, metodik prevence

 • spolupracuje se školním speciálním pedagogem a dalšími pedagogickými pracovníky
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků, o své činnosti si vede písemné záznamy
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole (MPP)
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte, ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
 • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí školy