open sidenav

Odhlašování stravy

Procvičování pro žáky

MŠ omlouvání dětí

ZŠ omlouvání dětí

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Olšany pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025 se koná v termínu 15. 4. – 18. 4. 2024 v odpoledních hodinách. 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9. 2017 do 31.8. 2018 a také rodiče s dětmi, které měly odklad povinné školní docházky.

S sebou je nutné mít rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

O přijetí žáků rozhoduje ředitelka na základě řádně vyplněných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti. 

V průběhu zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Na webových stránkách školy a na vstupních dveří do budovy školy bude zveřejněn seznam přijatých podle registračních čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou nebo předáno osobně.

V době zápisu můžete písemně požádat o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad můžete dostanete v průběhu zápisu.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v průběhu června, o konkrétním datu budete informování v průběhu zápisu.

Organizace a průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální a motivační části, přičemž absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Cílem motivační části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

Žádost o odklad

K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů. Formulář žádosti obdržíte  při zápisu. Přílohou žádosti musí být:

1. Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů

2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)