Školní družina

Aktuality

Aktuálně pro vás nemáme žádné další novinky.

Školní družina zajišťuje výchovně vzdělávací práci pro žáky celé školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA -  vychovatelka ŠD -  Heclová Taťána

Kontakty - telefon 583 247 111 -  Email: heclovat@seznam.cz

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako pouhá sociální služba, jako hlídání dětí. Pedagogická práce ve školní družině má svá specifika. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování a velmi výrazně doplňuje činnost školy.   

Provozní doba školní družiny                                                  

Školní družina je v provozu od 6:30 hod. - 7:45 hodin a od skončení vyučování do 16:00 hodin. Zákonný zástupce je povinen vyplnit závaznou přihlášku a uhradit úplatu za ŠD v plné výši i v případě, že žák navštěvuje ŠD pouze v ranních hodinách. 

Přihlašování do ŠD

Oddělení školní družiny se naplňuje do počtu 30 účastníků. O přijetí účastníka k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými na přihlášce.

Přihláškou do školní družiny je přihlašovací lístek, který vyplní rodiče a na zadní stranu uvedou odchody dítěte.

Dítě NESMÍ opustit školní družinu jinak, než určí zákonný zástupce.

Mimořádný odchod bez osobní přítomnosti rodičů nebo pověřené osoby bude povolen pouze na základě písemné žádosti rodičů. Telefonické omluvy jsou nepřípustné.

Úplata ve ŠD

Úplata za ŠD je  50,- Kč za 1 měsíc. Úplata je splatná ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. První splátka 200,- Kč  do 30. září 2017 a druhá splátka 300,- Kč do 28. února 2018. Bezhotovostní platba na účet číslo 188127002/5500, SS 9201703 - září 2017 (SS 2201803 - únor 2018).

Hodnocení práce ŠD za školní rok 2016 – 2017

V průběhu školního roku bylo do školní družiny přihlášeno 30 žáků.

Zájmové vzdělávání probíhalo podle ŠVP v daných formách a zájmových oblastech. Činnost ve ŠD byla zaměřena na odpočinek, rekreační a zájmovou činnost a přípravu na vyučování. K oblíbeným činnostem patřily sportovní činnosti. Činnosti odpočinkové měly podobu klidných her, četby, vyprávění. K rekreačním činnostem jsme využívali jak školní budovu, tak školní zahradu a především školní hřiště. K této činnosti patřily i vycházky do okolní přírody. Sebevzdělávací činnost žáků byla zaměřena k přípravám na vyučování formou didaktických her. Dostatečně byl vymezen časový prostor k pobytu žáků venku.

Žáci se zapojili do celoroční hry s názvem „ Soví škola“  Dětská univerzita ( dětský časopis Pastelka). Poznávali jsme lidské tělo, co všechno dokáže, jak o tělo pečovat. Povídali jsme si o slušném chování, jaké bude jednou jejich povolání, co to jsou peníze, zboží a jak nakupovat. Každý měsíc jsme ke každému tématu plnili úkoly. 

Po celý školní rok nás časopis  „Pastelka" provázel životem Karla IV. Připomněli jsme si jeho život, dobu ve které žil, a také jeho nejvýznamnější počiny.

Ve školní družině probíhaly kroužky – sportovní a dovedné ruce.

Každé úterý jsme společně navštěvovali místní knihovnu.

Do školní družiny byly zakoupeny nové pracovní pomůcky, společenské a didaktické hry.

 

 

 

 

Školní družina

Řád školní družiy